O idsk

Historie vzniku

Příprava společného IDS Prahy a Středočeského kraje probíhá od roku 2013. Nejprve byl schválen orgány Středočeského kraje a Prahy na přelomu let 2013 a 2014 tzv. I. integrační dokument obsahující analýzu současného stavu, následovalo schválení tzv. II. integračního dokumentu na konci roku 2015. Právě II. integrační dokument doporučil jako jeden z klíčových kroků vznik společného organizátora integrované dopravy.

Od začátku roku 2016 začala III. etapa přípravy společného IDS – realizace. Od dubna 2016 se začala pravidelně scházet Řídící rada nového společného IDS Prahy a Středočeského kraje (zkráceně Řídící rada IDS) na které byl mimo jiné schválen harmonogram integrace jednotlivých oblastí.

Příprava integrace jednotlivých oblastí dle schváleného harmonogramu a výběrová řízení na autobusové dopravce vyžadovaly vznik organizátora integrované dopravy. Tuto činnost zajišťoval pro Prahu a přilehlou část Středočeského kraje ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), příspěvková organizace hl. m. Prahy. Na základě právních analýz byl pro realizaci integrace veřejné dopravy na celém území Středočeského kraje nutný organizátor vlastněný Středočeským krajem (zejména kvůli linkám nezajíždějícím do Prahy). Nejvhodnějším řešením i s ohledem na časové limity dané výběrovými řízeními a harmonogramem integrace se ukázal vznik příspěvkové organizace IDSK, jež bude adekvátním partnerem organizace ROPID – tyto dvě příspěvkové organizace při činnostech na přípravě společného IDS Prahy a Středočeského kraje navzájem spolupracují a doplňují se. Tento postup byl schválen dne 9. srpna 2016 Řídící radou IDS.

Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), zahájila svoji činnost k 1. dubnu 2017. IDSK měla na starosti regionální železniční dopravu i autobusové linky pravidelné autobusové dopravy (PAD), Středočeské integrované dopravy (SID) i Pražské integrované dopravy (PID).

Naším cílem po celou tu dobu je ve spolupráci s organizací ROPID, městy, obcemi a dopravci vytvořit společný integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující jezdit na 1 jízdenku různými druhy dopravy po území obou krajů.

Společný integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje počínaje 12. červnem 2022 pokrývá celé území Středočeského kraje. Díky integraci posledních dvou oblastí na Příbramsku a Kutnohorsku se již podařilo zapojit všechny příměstské regionální autobusové linky do systému PID, který zahrnuje veškeré vlakové a autobusové spoje včetně MHD v Praze a ve většině středočeských měst. Systém PID už také zasahuje i do sousedních krajů, pokrývá území o rozloze 13 tisíc km čtverečních a obsluhuje více než 3 miliony obyvatel v téměř 1 300 městech a obcích.

Základní kompetence organizace IDSK jsou

 • organizování hromadné dopravy osob včetně ekonomiky dopravy
 • vytváření integrovaného systému přepravy osob zpracování návrhů regionálních tarifních, odbavovacích, informačních a technických systémů hromadné dopravy osob a zprostředkování jejich realizace
 • zajištění a distribuce informačních a propagačních materiálů k provozu veřejné dopravy
 • vzdělávací a osvětová činnost v oblasti dopravních systémů
 • správa označníků
 • příprava a vyhodnocení výběrových řízení na nové autobusové dopravce
 • definice a správa standardů dopravní obslužnosti
 • koordinace řízení rozvoje jednotlivých druhů udržitelné dopravy a souvisejících systému a infrastruktury

Sem spadá koordinace v oblasti:

  • veřejné dopravy
  • pěší dopravy
  • systémů P+R, B+R a K+R

                Organizační struktura

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Středočeský kraj
Nadřízený orgán: Krajský úřad Středočeského kraje

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací zřízenou ke dni 1. dubna 2017 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 020-24/2016/ZK ze dne
19. 9. 2016.

Základním účelem povinného subjektu je zabezpečování zájmů a potřeb Středočeského kraje při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné přepravy osob ve Středočeském kraji a v jejím spádovém území.

Povinný subjekt není orgánem veřejné moci ani správním orgánem.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu IDSK naleznete zde.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8

4. 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8

4. 3. Úřední hodiny

pondělí a středa 09:00-11:00

4. 3. Telefonní čísla

tel.: +420 720 025 631 (linka pro partnery - města, obce a další)
tel.: +420 234 704 560 (infolinka PID)
fax: +420 224 229 423

4. 4. Adresa internetových stránek

http://www.idsk.cz

4. 5. Adresa podatelny

Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
Povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě na následujících nosičích dat: CD, DVD, USB flash disk

4. 6. Elektronická adresa podatelny

idsk@idsk.cz (obecná podání)
info@pid.cz (podněty k činnosti povinného subjektu)

4. 7. Datová schránka

pdrwknv

5. Případné platby lze poukázat

účet č. 2022870006/6000

6. IČO

05792291

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ05792291

8. Dokumenty

8. 1. Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Plán dopravní obslužnosti území
Standardy kvality PID

8. 2. Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

Osobně v sídle povinného subjektu na adrese: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8.

Poštovní zásilkou adresovanou povinnému subjektu na adresu jeho sídla: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8.
Elektronicky na adresu: idsk@idsk.cz
Datovou schránkou: pdrwknv

10. Příjem podání a podnětů

Osobně v sídle povinného subjektu na adrese: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8.
Poštovní zásilkou adresovanou povinnému subjektu na adresu jeho sídla: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8.
Elektronicky na adresu: idsk@idsk.cz, info@pid.cz
Datovou schránkou: pdrwknv

11. Předpisy

11. 1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009, o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

Texty předpisů jsou dálkovým způsobem dostupné v rámci aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv nebo prostřednictvím komerčních aplikací.

11. 2. Vydané právní předpisy

Povinný subjekt v rámci své věcné působnosti nevydává právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl vydán a informace jsou vzhledem k obvyklému počtu a rozsahu podávaných žádostí poskytovány v plném rozsahu bezplatně.

12. 2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Žádná.

13. Licenční smlouvy

13. 1. Vzory licenčních smluv

K poskytování informací povinným subjektem nejsou licenční smlouvy potřebné.

13. 2. Výhradní licence

Výhradní licence nebyla poskytnuta.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2021

15. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o poskytnutí informace ohledně obnovení zastávky Beroun, nemocnice

Žádosti o poskytnutí informace ohledně projednávaného návrhu integrace MHD Příbram do systému PID

Žádosti o poskytnutí informace ohledně projednávaného návrhu integrace MHD Příbram do systému PID_1

Žádosti o poskytnutí informace ohledně přepravního průzkumu na linkách č. 300, 307, 322, 324, 330, 350, 386, 399, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 626

Žádost o poskytnutí informace ohledně provozování informačního systému či aplikací realizující zúčtování a rozúčtování tržeb z jízdného (tzv. clearing)

GDPR

Prohlášení o shodě GDPR

Prohlášení o shodě s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Prohlašujeme, že naše organizace má zajištěná opatření, která odpovídají požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "GDPR".

Tato opatření zahrnují:

 • používání pseudonymizace a šifrování osobních údajů, s nimiž můžeme přijít do styku
 • zajištění kontinuální důvěrnosti, integrity a dostupnosti informačních systémů, které používáme pro poskytování služeb ve veřejné hromadné dopravě
 • schopnost vhodnými opatřeními reagovat na žádost o výkon práv subjektu osobních údajů (kapitola III GDPR)
 • nastavený proces pravidelného hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných v naší společnosti v rámci pravidelného auditu

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Listinné žádosti se podávají na adresu: IDSK, Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, elektronické žádosti pak na adresu: idsk@idsk.cz.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví.

Informace jsou poskytovány do 15 dnů od obdržení žádosti. Ve složitějších případech jsou informace poskytovány do 25 dnů od obdržení žádosti; o tomto prodloužení lhůty a o jeho důvodech musí být žadatel informován před uplynutím základní 15denní lhůty.

V záležitostech výslovně neupravených touto směrnicí postupuje povinný subjekt podle příslušných ustanovení zákona. Práva a povinnosti žadatele nebo povinného subjektu vyplývající ze zákona nejsou touto směrnicí nijak dotčena.

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook