Přepravní kontrola

Od 1. září 2023 spouští Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. přepravní kontrolu ve vnějších středočeských tarifních pásmech systému PID

Pro dotazy týkající se přepravní kontroly využijte výhradně e-mail:

REVIZORI@IDSK.CZ

Vážení cestující, prosíme, abyste nás nekontaktovali telefonicky. Na telefonické dotazy týkající se přepravní kontroly nemůžeme odpovídat, protože vždy musíme nejprve dohledat potřebné údaje. Není proto třeba nás urgovat. Na e-mailové dotazy týkající se přepravní kontroly reagujeme obvykle do 5 pracovních dnů.

Pro reklamaci přirážky (pokuty) platí následující pravidla:

 • Proti přirážce zaplacené na místě kontroly není odvolání.
 • Dodatečné předložení dokladu za účelem snížení přirážky nelze uplatnit v případech, kdy jízdné a přirážka k jízdnému byly již uhrazené.
 • Námitky, podněty a reklamace k práci přepravní kontroly je možno podat
  • Písemně:
   Integrovaná doprava Středočeského kraje
   Oddělení přepravní kontroly
   Sokolovská 100/94
   186 00 Praha 8 - Karlín
  • emailem
   revizori@idsk.cz
 • Reklamaci je zákazník povinen podat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30dnů od vzniku předmětu reklamace.
 • Náležitosti podání reklamace
  • Identifikace zákazníka, kterému byla uložena přirážka – u osoby, která nedosáhla plnoletosti pak i jméno a příjmení osoby, která podala stížnost. Tato osoba je hodnověrným způsobem povinna prokázat, že je zákonným zástupcem osoby, která nedosáhla plnoletosti
  • Kontaktní údaje: jméno a příjmení zákazníka, bydliště/emailová adresa/datová schránka (dle požadovaného vyrozumění)
  • Datum a čas vzniku události
  • Místo vzniku události (název zastávky, číslo linky, aj.)
  • Další údaje nezbytné k prošetření reklamace
  • Variabilní symbol ZOPPK
  • Navrhovaný způsob reklamace
  • Datum podání reklamace

Výše přirážky k jízdnému

 • 1500 Kč za cestování BEZ PLATNÉHO JÍZDNÍHO DOKLADU (dále jen JD), přirážka se při připsání peněz na účet IDSK do 15 dnů ode dne kontroly snižuje na 1000 Kč (nárok na snížení přirážky nevzniká u JD použitých jinou osobou, JD padělaných nebo neoprávněně upravovaných).
 • 1000 Kč za PORUŠENÍ PŘEPRAVNÍHO ŘÁDU (např. znečištění vozidla, kouření ve vozech či přepravním prostoru atd.), tato přirážka se nesnižuje.
 • 400 Kč za NEZAPLACENÍ PŘEPRAVNÉHO (např. za přepravu spoluzavazadla či psa, atd.), přirážka se při připsání peněz na účet IDSK do 15 dnů ode dne kontroly snižuje na 200 Kč.

Všechny typy přirážek v aktuální výši lze uhradit nejdříve následující den po datu provedené kontroly od 12:30 níže uvedenými způsoby.

Jak uhradit postih udělený Integrovanou dopravou Středočeského kraje, p.o.

V souladu s platným zněním zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, resp. zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě je cestující povinen uhradit přirážku k jízdnému.

Osobně na kontaktním místě IDSK

V kontaktním centru IDSK je možné zaplatit pokutu v hotovosti.

Mladá Boleslav (v čekárně terminálu Autobusového stanoviště spolu s DP Mladá Boleslav)
Provozní doba: Po-Pá 8:00 – 16:00

Převodem z účtu

2022870065/6000 (při platbě ze zahraničního účtu - IBAN CZ11 6000 0000 0020 2287 0065, SWIFT PMBPCZPP), jako variabilní symbol slouží číslo uvedené v pravém horním rohu Zápisu o provedené přepravní kontrole. V případě, že po uplynutí 15 denní lhůty zaplatíte sníženou částku, bude zbylá částka nadále vymáhána.

Upozorňujeme, že nesplacené pohledávky (do 30 dnů) společnost IDSK po předchozím posledním písemném upozornění dlužníka může začít soudně vymáhat. Vymáhaná částka může dosáhnout až několikanásobku původní dlužné částky! Společnost IDSK, příspěvková organizace, nemá zákonnou povinnost upomínat cestujícího o zaplacení dluhu. Za datum uhrazení pohledávky se považuje datum připsání částky na účet IDSK, příspěvková organizace. V případě, že nás e-mailem kontaktujete s reklamací uděleného postihu nebo nároku na slevu, prodlužuje se doba na úhradu nebo na doložení nároku o dobu potřebnou na naši odpověď.

Další informace

Přepravní kontrola

Pověřenou osobou je zaměstnanec IDSK, který se prokáže kontrolním odznakem, případně služebním průkazem s fotografií.

Pověřená osoba je oprávněna:

 • dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy;
 • kontrolovat dodržování přepravní smlouvy cestujícím, zejména platnost jízdních dokladů;
 • rozhodnout o způsobu kontroly jízdních dokladů;
 • uložit zaplacení přirážky k jízdnému (dále jen přirážky) cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, nedodržuje Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif PID nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; cestující bez platného jízdného dokladu je povinen po skončení přepravní kontroly na nejbližší zastávce vystoupit anebo si koupit platný jízdní doklad;
 • inkasovat přirážku v hotovosti proti potvrzení o platbě;
 • vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji uvedenými v dokladu vydaném příslušným správním orgánem, potřebnými pro vymáhání jízdného do místa kontroly a přirážky, pokud cestující nezaplatil na místě.

Upozorňujeme, že cestující, kteří se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem dle Tarifu PID a neuhradili přirážku v hotovosti na místě kontroly, že jejich osobní údaje budou vedeny v automatizovaném systému IDSK, příspěvková organizace podle ust. § 5 odst. 2, písmene e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook