GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení obchodní partneři,
dokument, který právě čtete, obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly připraveny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

1. Komu souhlas udělujete?

Vaše osobní údaje předáváte organizaci (tj. správci osobních údajů) Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen „Správce“ nebo „IDSK“), se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 05792291, zapsané u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr1564.

2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme k:

  1. zajištění uzavření a následnému plnění smluvního závazku mezi námi a vámi, jakož i za účelem plnění zákonných povinností, které z takového vztahu vyplývají;
  2. ochraně našich oprávněných zájmů, kterým je řádné plnění veškerých našich smluvních závazků, které vůči vám máme, řádné plnění veškerých našich zákonných povinností, přímý marketing, ochrana našeho podnikání a majetku. V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 9 těchto zásad.

3. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, a to zejména ze vzájemné komunikace, z kontaktů na veletrzích a jiných podobných profesních akcích nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat však pouze pro uplatnění našich oprávněných zájmů nebo při plnění zákonných povinností.

4. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození a identifikační číslo;
  2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
  3. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných způsobů kontaktování a/nebo korespondence;
  4. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách.

5. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy (písm. b), pro splnění právní povinnosti správce (písm. c) nebo pro ochranu oprávněných zájmů správce (písm. f).
Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dalších.

6. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Naše společnost je ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů správcem. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a stanovujeme prostředky zpracování.
Pro plnění našich právních povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o orgány státní správy, například správci daně, soudy nebo orgány činné v trestním řízení.

7. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti, každopádně v případě zákonné lhůty pouze po dobu stanovenou přímo právním předpisem.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění našich oprávněných zájmů budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu uzavřeného mezi námi a Vámi. Tyto údaje budou uchovávány pouze v rozsahu nezbytném k uplatnění našich práv (kontaktní, identifikační údaje).

Po uplynutí shora uvedených dob, budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.


8. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Děláme vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u nás uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu idsk@idsk.cz nebo zavoláním na telefonní číslo + 420 720 025 631. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na adresu našeho sídla.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům Vám poskytneme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás budeme informovat.

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od nás požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od nás požadovat informace zejména o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Po uplynutí doby nezbytnosti smažeme vaše osobní údaje automaticky, můžete se však na nás se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Zpracováváme vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování).

9. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

10. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat některým z těchto způsobů:

e-mailem: idsk@idsk.cz
telefonicky: +420 720 025 631
osobně: v sídle naší společnosti
poštou: na adresu našeho sídla

Rovněž jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, na něhož se rovněž můžete obrátit prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Mgr. Magda Kohoutková

e-mail: dpo@idsk.cz
telefon: +420 724 216 800

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook